Журнал

Вопросы арменоведения 3 (12)

ИАИ

ЕГУ изд.

ЕРЕВАН

2017 г.

254 стр.

Տիտղոսաթերթ Սարգսյան Հ.Բաքվի նահանգի էթնոժողովրդագրական գործընթացները 1859-1916 թթ. Քոսյան Լ.Գերմանական միսիոներների որբախնամ գործունեությունը XIX դարի երկրորդ կեսին Հարությունյան Ա., Սիմոնյան Լ.Հայ-քրդական հողային վեճերը Վանի նահանգում 1908-1914 թթ. և իշխանությունների դիրքորոշումը Կոնինյան Մ.1918 թ. Օսմանյան կայսրությունում Հայոց ցեղասպանության քննարկումների շուրջ Հայրունի Ա.«Հայաստանի օգնության գերմանական միությունը» և նրա հայանվեր գործունեությունը (գերմաներեն) Պետրոսյան Գ. Անդրկովկասի արտաքին քաղաքական դրությունը Բաթումի դիվանագիտական բանակցության նախօրեին (1918 թ. ապրիլ) Ազատյան Ա.1920 թ. օգոստոսի 10-ի հայ-ռուսական համաձայնագրի գնահատականը հայ պատմագրության մեջ Հայրապետյան Կ. Արևմտահայ փախստականների տեղավորման քաղաքականությունը նորաստեղծ Հայաստանի առաջին Հանրապետությունում Զոհրաբյան Ե.Ապրիլյան պատերազմի լուսաբանումը միջազգային լրատվամիջոցներում Թադևոսյան Հ. Կազմախոսական նորաստեղծ տերմինները XII դարի բժշկարաններում (Մխիթար Հերացի, Աբուսայիդ) Խաչատրյան Ա.Առածների և ասացվածքների սերվանտեսյան «խմբագրումները» բնագրում և դրանց հայերեն թարգմանությունները Խորիկյան Հ. Ալեքսանդր Մակեդոնացին և Հայաստանը Գրեկյան Ե. Հ. Ավետիսյան, Ա. Գնունի, Ա. Բոբոխյան, Գ. Սարգսյան, Բրոնզ – երկաթեդարյան Սյունիքի սրբազան լանդշաֆտը Շահնազարյան Ա.Բաբկեն Հարությունյան, Հայոց արևելից կողմերի և Աղվանքի պատմության ու պատմական աշխարհագրության հարցեր Սարիբեկյան Է.Կարինե Մելիքյան, Հայոց եկեղեցու դիրքն Ընդհանրական քրիստոնեական եկեղեցու համակարգում IV-VI դարի I կեսին Թունյան Վ. Գյունթեր Լևի, Հայկական հարցը Օսմանյան կայսրությունում. առասպելներ և իրականություն (ռուսերեն) Բայբուրդյան Վ.Ջասթին Մաքարթի, Թուրքերը և հայերը: Ազգայնամոլությունը և հակամարտությունը Օսմանյան կայսրությունում Հայոց պատմության նոր պարբերացման խնդիրները Տեղեկություններ հեղինակների մասին Բովանդակություն Ի գիտություն հեղինակների

Вопросы арменоведения 2 (11)

ИАИ

ЕГУ изд.

ЕРЕВАН

2017 г.

252 стр.

Տիտղոսաթերթ Հակոբյան Հ.Հայաստան-Սփյուռք գործակցության զարգացում. պետական քաղաքականությունը (2008-2016 թթ.) Աթայան Տ. Սմբատ Սպարապետի «Տարեգրքի» ժանրային պատկանելության շուրջ Կիրակոսյան Հ., Սարգսյան Ա. Միջնադարյան պարսկերեն-օսմաներեն երկլեզու բառարանները որպես կրթական գործիքներ Մալխասյան Մ.Օսմանյան կայսրության էթնոկրոնական քաղաքականության հիմնական առանձնահատկություններն Արևմտյան Հայաստանում XVI դարում Միրզաբեկյան Գ.Այսրկովկասի քաղաքական իրավիճակը 1720-ական թվականներին Անտոնյան Մ. Հումանիզմի և «կողմնակի վնասների» խաչմերուկում. Հայոց Մեծ եղեռնի որբերի խնամքի կազմակերպման խնդրի շուրջ Պետրոսյան Գ. Պատերազմի և հաշտության հարցը Ալեքսանդրապոլի արտակարգ խորհրդակցությունում. Անդրկովկասի անկախացումը (1918 թ. ապրիլ) Վիրաբյան Վ. Հայ-վրացական սահմնազատման մի քանի հիմնախնդիրների շուրջ (1921 թ. փետրվար-1922 թ. սկիզբ) Դավթյան Է.Թուրքիա-Վրաստան-Ադրբեջան եռակողմ համագործակցությունը և Հայաստանը Ավագյան Ա.Վահան Թեքեյան-Լևոն Զավեն Սյուրմելյան. սերտ բարեկամություն և անդարձ բաժանում Միրզոյան Հ.Արիստոտելը և XVII դարի հայ փիլիսոփայությունը Տոնոյան Թ.Տեքստային իրականություն և պատմական իրականություն. Կորյուն Ավետիսյան Հ.,Գնունի Ա.,Բոբոխյան Ա.,Մկրտչյան Լ., Սարգսյան Գ.Բրոնզ-երկաթեդարյան Հայաստանի դամբարանադաշտերի տարածական և կառուցվածքային առանձնահատկությունները. նախնական դիտարկումներ Վարդանեսովա Տ.Զարգացած միջնադարյան ժամանակաշրջանի հասարակ խեցեղենի որոշ խմբերի մասին՝ ըստ Արցախում գտնվող Տիգրանակերտի պեղումների նյութերի (ռուսերեն) Հովհաննիսյան Հ.Ուշագրավ փաստաթուղթ Լազարյանների արխիվից Պողոսյան Է. Վանիկ Վիրաբյան, Հայ-վրացական ռազմաքաղաքական հարաբերությունները 1918-1921 թթ. Սաֆրաստյան Լ.,Մարտիրոսյան Ա.Անի Սարգսյան, Ալեքսանդր Սաֆարյան, Լուսինե Սահակյան, Օսմաներենի դասագիրք Մարգարյան Հ.Վահան Տեր-Ղևոնդյան, Կիլիկյան Հայաստանը և Այյուբյան պետությունները (1171-1260) Թունյան Վ.Հայկական հարցը Կովկասում: Ըստ ռուսական արխիվների և 1724-1914 թթ. հրատարակությունների նյութերի (ռուսերեն) Բայբուրդյան Վ.Արման Կիրակոսյան, Ակնարկներ Հայկական հարցի դիվանագիտական պատմության և պատմագրության Պողոսյան Ն.Դ. Ե. Երեմեև, Թուրքական հասարակական մտքի պատմությունը ХI-XXI դարերում (ռուսերեն) Տագէսեան Ա.Ռուբէն Աւշարեան, Ըստ Արձանագրութեանց. Հայ Երեսփոխանները Լիբանանի Խորհրդարանին մէջ Տեղեկություններ հեղինակների մասին Բովանդակություն Ի գիտություն հեղինակների

Вопросы арменоведения 1 (10)

ИАИ

ЕГУ изд.

ЕРЕВАН

2017 г.

252г.

Տիտղոսաթերթ Սահակյան Ա. Մի համաշխարհային խորհրդանիշի հուդայական ակունքը. տապանակիր լեռան ավանդապատումը և Հայաստանի սրբազնացումը Վարդանյան Ա. Մամիկոնյանները 774-775 թթ. հակաարաբական համաժողովրդական ապստամբության շրջանում Պետրոսյան Գ. Թուրքիային տարածքային զիջումների հարցը Տրապիզոնի հաշտության խորհրդաժողովում (1918 թ. մարտ-ապրիլ) Հայրունի Ա. Հայկական հարցը Գերմանիայի արտաքին քաղաքականության մեջ գերմանա-թուրքական հարաբերությունների համատեքստում (1918 թ. մարտ-հունիս) (գերմաներեն) Ազատյան Ա. Հայաստանի խորհրդայնացման մայիսյան փորձի գնահատման շուրջ Պողոսյան Ն.«Հումանիտար ինտերվենցիայի» հասկացությունը և հայերի պաշտպանության համար ինտերվենցիաները Ռաֆայել Լեմկինի գործերում Հայրապետյան Տ.Հակաալիևյան դժգոհությունների ճնշումը և Հեյդար Ալիևի դիրքերի ամրապնդումն Ադրբեջանում (1995-1998 թթ.) Միրզոյան Է.Ազգային ինքնության խնդիրը «Ակօս» երկլեզու շաբաթաթերթում Հրանտ Դինքի խմբագրապետության տարիներին (1996-2007) Ավագյան Ա.Վահան Թեքեյան-Լևոն Զավեն Սյուրմելյան. սերտ բարեկամություն և անդարձ բաժանում Պետրոսյան Վ. Հին հայերենի եռաբարբառյան կազմությունները (համաժամանակյա հայեցակետ) Թելյան Լ. Շարահյուսական նորմ. զուգաձևեր և շեղումներ Սարգսյան Ա. Թվային համաձայնությունը հայերենի բարդ նախադասություններում Զաքարյան Ս.Արդյո՞ք սքոլաստիկական էր XIV դարի հայ փիլիսոփայությունը Պողոսյան Վ. Հ. Ա. Մանանդյանի և նրա վրացի գործընկերների գիտական համագործակցության շուրջ (ռուսերեն) Ադամյան Ն.Փաստաթղթեր Կովկասի Հայոց Բարեգործական ընկերության գաղթականներին ցուցաբերած օգնության պատմությունից (1915 թ. հունվար, նոյեմբեր) (ռուսերեն) Պողոսյան Ն. Հրաչիկ Միրզոյան, Հայ գրքի և գրատպության պատմության փիլիսոփայական անդրադարձներ Պետրոսյան Վ Նիկոլայ Հովհաննիսյան, Քրդերի մասնակցությունը հայերի ցեղասպանությանը Բայբուրդյան Վ.Շիրակ Թորոսյան, Ծովային ելքի հիմնահարցը Հայաստանի Հանրապետության արտաքին քաղաքականությունում 1919-1920 թթ Թունյան Վ. Ղարաբաղ. պատմություն առճակատման համատեքստում (ռուսերեն) Հայրունի Ա. Էդվարդ Ֆիջիջյան (հրատարակիչ), Հայոց ցեղասպանությունը գերմանալեզու օրաթերթերի հայելիում 1912-1922 թթ Տագէսեան Ա. Յակոբ Չոլաքեան, Տարեգրութիւն Հայ Աւետարանական Բէթէլ Վարժարանի (1923-2013) Տեղեկություններ հեղինակների մասին Բովանդակություն Ի գիտություն հեղինակների
РА, г. Ереван, Алека Манукяна 1, ЕГУ Центральный 2-ой корпус, 5 этаж, Тел.` + 37460 71-00-91 Эл. почта ` info@armin.am © Институт Арменоведческих Исследований ЕГУ